ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie zarówno zlecone (administrowanie), jak również powierzone (w myśl art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali, który mówi o ustanowieniu zarządu w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego).

W ramach usług zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi oferujemy następujące działania:

 1. Obsługa w przypadku powstania nowej Wspólnoty Mieszkaniowej:

  • przygotowanie pierwszego zebrania Właścicieli (dysponujemy reprezentacyjnym, odpowiednio wyposażonym biurem);

  • opracowanie i przygotowanie uchwał, protokołów, projektów planów gospodarczych zarządzania nieruchomością;

  • złożenie wniosku w Głównym Urzędzie Statystycznym o nadanie numeru REGON,

  • zgłoszenie Wspólnoty Mieszkaniowej w Urzędzie Skarbowym w celu nadania numeru NIP;

  • otworzenie rachunku bankowego dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej;

  • przygotowanie ofert dotyczących ubezpieczenia nieruchomości;

  • złożenie wniosków o zawarcie umów na dostawę i odbiór mediów;

  • inne działania przedstawione w poniższych punktach;

 1. Obsługa w przypadku przejęcia Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniego administratora:

  • weryfikacja kompletności przekazanej dokumentacji zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym;

  • przejęcie spraw rozpoczętych przez poprzedniego zarządcę, a nie zakończonych na dzień przejęcia nieruchomości;

  • inne działania przedstawione w poniższych punktach;

 1. Techniczno-konserwatorski serwis nieruchomości:

  • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (w tym dokonywanie w niej systematycznych wpisów dotyczących posiadanej dokumentacji technicznej nieruchomości oraz synchronizacyjne gromadzenie i przechowywanie tejże dokumentacji) zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego;

  • przeprowadzanie (wymaganych Prawem Budowlanym) okresowych kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń będących jej oprzyrządowaniem, poprzez zlecanie ich jednostkom specjalistycznym (mistrzom kominiarskim, gazownikom, elektrykom z odpowiednimi kwalifikacjami);

  • zapewnienie dla nieruchomości dostawy i odbioru mediów, w tym energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów;

  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych poprzez zbieranie ofert i wyłanianie wykonawcy wspólnie z właścicielem nieruchomości;

  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

  • usuwanie awarii i ich skutków, poprzez nadzór nad realizacją w tym zakresie umów;

  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje;

  • odbiór prac i egzekwowanie od wykonawców gwarancji wykonanych robót;

  • przygotowywanie planów remontowych;

  • wizytacje nieruchomości minimum raz w tygodniu;

 1. Usługa administrowania nieruchomością:

  • uzgodnienie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

  • prowadzenie spisów: lokali, właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości oraz ich bieżąca aktualizacja;

  • organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej (dysponujemy reprezentacyjnym, odpowiednio wyposażonym biurem), w tym przygotowanie uchwał, protokołów,

  • zapewnienie wglądu do dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin;

  • zapewnienie dostaw usług komunalnych poprzez zawieranie, renegocjowanie lub rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, gazu, prądu;

  • składanie stosownych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta, w tym bieżąca ich aktualizacja;

  • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach i budynkach;

  • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń na wniosek Właścicieli lokali;

  • ubezpieczanie nieruchomości (od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej) poprzez prowadzenie negocjacji oraz zawieranie umów w imieniu Właściciela;

  • reprezentacja Właściciela przed organami administracji państwowej (w tym Urzędem Miasta, Urzędem Skarbowym, sądami);

  • poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowych przychodów z nieruchomości (np. poprzez wykorzystywanie ścian budynków czy ogrodzeń na umieszczanie reklam);

 1. Rachunkowość Wspólnoty Mieszkaniowej:

  • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości;

  • utworzenie planów gospodarczych zgodnych z wytycznymi Wspólnoty oraz konsekwentne ich realizowanie i rozliczanie;

  • opracowywanie naliczeń zgodnych z podjętymi uchwałami;

  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

  • rozliczanie z Właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego;

  • rozliczanie z dostawcami mediów;

  • pobieranie, weryfikacja i windykacja należności od Właścicieli lokali (w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, windykacja przedsądowa);

  • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń Właścicielom lokali;

  • wykonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy;

 1. Utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości:

  • Utrzymanie porządku w budynku (mycie powierzchni wspólnych, okien, drzwi wejściowych, sprzątanie pomieszczeń śmietnikowych), ciągów pieszych (zamiatanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym), pielęgnacja terenów zielonych, poprzez nadzór nad realizacją zawartej w tym zakresie umowy;

Zakres naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!