ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNO-USŁUGOWYMI

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalno-usługowymi obejmuje zarządzanie kamienicami, budynkami wielorodzinnymi, obiektami usługowymi i przemysłowymi.

W ramach usług zarządzania nieruchomościami mieszkalno-usługowymi oferujemy następujące działania:

 1. Techniczno-konserwatorski serwis nieruchomości:
  • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (w tym dokonywanie w niej systematycznych wpisów dotyczących posiadanej dokumentacji technicznej nieruchomości oraz synchronizacyjne gromadzenie i przechowywanie tejże dokumentacji) zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego;
  • przeprowadzanie (wymaganych Prawem Budowlanym) okresowych kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń będących jej oprzyrządowaniem, poprzez zlecanie ich jednostkom specjalistycznym (mistrzom kominiarskim, gazownikom, elektrykom z odpowiednimi kwalifikacjami, budowlańcom);

  • zapewnienie dla nieruchomości dostawy i odbioru mediów, w tym energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów;

  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych poprzez zbieranie ofert i wyłanianie wykonawcy wspólnie z właścicielem nieruchomości;

  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

  • usuwanie awarii i ich skutków, poprzez nadzór nad realizacją w tym zakresie umów;

  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje;

  • odbiór prac i egzekwowanie od wykonawców gwarancji wykonanych robót;

  • przygotowywanie planów remontowych;

  • wizytacje nieruchomości minimum raz w tygodniu;

 1. Usługa administrowania nieruchomością:

  • uzgodnienie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

  • prowadzenie spisów: lokali, właścicieli lokali, najemców lokali oraz ich bieżąca aktualizacja;

  • zapewnienie dostaw usług komunalnych poprzez zawieranie, renegocjowanie lub rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, gazu, prądu;

  • składanie stosownych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta, w tym bieżąca ich aktualizacja;

  • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach i budynkach;

  • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń na wniosek najemców lokali, za zgodą Właściciela nieruchomości;

  • ubezpieczanie nieruchomości (od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej) poprzez prowadzenie negocjacji oraz zawieranie umów w imieniu Właściciela;

  • reprezentacja Właściciela przed organami administracji państwowej (w tym Urzędem Miasta, Urzędem Skarbowym, sądami);

  • poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowych przychodów z nieruchomości (np. poprzez wykorzystywanie ścian budynków czy ogrodzeń na umieszczanie reklam);

  • reprezentacja Właściciela w relacjach z najemcami;

 1. Rachunkowość nieruchomości:

  • prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości, w tym rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości, prowadzenie ewidencji oraz monitoringu wnoszonych przez najemców opłat i zaliczek, windykacja należności od najemców (m.in.: przygotowywanie wezwań do zapłaty, windykacja przedsądowa);

  • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych (ze środków nieruchomości);

 1. Utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości:

  • Utrzymanie porządku w budynku (mycie powierzchni wspólnych, okien, drzwi wejściowych, sprzątanie pomieszczeń śmietnikowych), ciągów pieszych (zamiatanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym), pielęgnacja terenów zielonych, poprzez nadzór nad realizacją zawartej w tym zakresie umowy;

Zakres naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!